top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážení zákazníci,

žiadame Vás o preštudovanie nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim FRANCESCA CREATION, s.r.o., so sídlom Robotnícka 29, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36385867, DIČ: 2020120102, IČ DPH: SK2020120102, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 11626/L a kupujúcim, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi ako predávajúcim FRANCESCA CREATION, s.r.o., a zákazníkmi ako kupujúcim cez internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.la-butik.sk
Internetový obchod prevádzkuje osoba zhodná s predávajúcim FRANCESCA CREATION, s.r.o., so sídlom Robotnícka 29, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36385867, DIČ: 2020120102, IČ DPH: SK2020120102, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 11626/L.

Uzatvorením zmluvy s predávajúcim akceptujete Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

ČLÁNOK I. - ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Účelom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť informovanosť zákazníkov o podmienkach poskytovaných tovarov.

 2. Predávajúci je FRANCESCA CREATION, s.r.o., so sídlom Robotnícka 29, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36385867, DIČ: 2020120102, IČ DPH: SK2020120102, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 11626/L (ďalej len „predávajúci“).

 3. Predávajúci prevádzkuje na webovom sídle www.la-butik.sk internetový obchod (ďalej len „e-shop“), najmä v oblasti predaja polygrafických a drevených výrobkov.

 4. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uskutočňuje nákupy v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 5. Kupujúcim je osoba na e-shope registrovaná, ako aj osoba neregistrovaná. Nákup na e-shope nie je podmienený registráciou kupujúceho.

 6. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľom, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Takýto kupujúci sa riadi priamo ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., prípadne inou individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim.

 7. Kupujúci môže nakupovať tovar na e-shope aj na ďalší predaj.

 8. Uzatvorená Individuálna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe dohody zmluvných strán má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

 9. Zmluvnými stranami sa rozumejú predávajúci a kupujúci.

 10. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke e-shopu.

 11. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávky tovaru a služieb v e-shope v časti nákupný košík, a to vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru, kde všetky políčka sú povinné a stlačením tlačidla Záväzne objednávam sa považuje objednávka za dokončenú.

 12. Zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

 13. Zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho - spotrebiteľa sa riadi ustanoveniami VOP, reklamačným poriadkom, ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 14. Ak je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené VOP Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 15. Zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho – nie spotrebiteľa sa riadi ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 16. Za kontakt na predávajúceho sa považuje telefónne číslo zverejnené na stránke e-shopu.

 17. Za kontakt na predávajúceho sa považuje aj mailová adresa zverejnená na stránke e-shopu.

 18. Všetky zásielky adresované predávajúcemu v rozsahu VOP sa zasielajú na sídlo spoločnosti:

  FRANCESCA CREATION, s.r.o.
  Robotnícka 29
  036 01 Martin
   

 19. Fakturačné údaje spoločnosti:
  Robotnícka 29
  036 01 Martin

  IČO: 36385867
  IČ DPH: SK 2020120102

  Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
  IBAN: SK36 1100 0000 0029 2937 0077
  SWIFT: TATRSKBX

 

ČLÁNOK II. - UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Uzatvorený zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpnou alebo inou individuálne dojednanou zmluvou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke e-shopu.

 2. Zmluva sa POVAŽUJE za uzatvorenú momentom potvrdenia akceptácie objednávky (nie potvrdením o prijatí objednávky na spracovanie) zo strany predávajúceho.

 3. Uskutočnením nákupu s predávajúcim kupujúci vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas s VOP a RP.

 4. Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, pričom predávajúcemu vzniká súčasne právo žiadať od kupujúceho zaplatenie dohodnutej ceny.

 5. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 6. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nie je v postavení spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený poskytnúť záruku na akosť podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, a to formou zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu s uvedením doby, po ktorú poskytuje predávajúci záruku, že tovar bude spôsobilý na použitie na dohodnutý, alebo na obvyklý účel.

 

ČLÁNOK III. - NÁKUP TOVARU A CENA

 1. Cena uvedená v e-shope je konečná, a to vrátane dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 2. V prípade, ak požadovaný tovar nie je dostupný, predávajúci môže na základe individuálnej dohody pre klienta daný tovar vyrobiť. Klient berie na vedomie, že dodacia lehota bude v tomto prípade predĺžená. Predpokladaný termín dodania bude klientovi oznámený písomnou formou.

 3. Ceny uvedené na e-shope sú platné v čase odoslania objednávky.

 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva záväznou.

 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (nie prijatím objednávky na spracovanie) vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 6. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom, ktorý je využiteľný aj na účely reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je zverejnený samostatne na e-shope predávajúceho.

 7. Kupujúcemu je po vytvorení záväznej objednávky v e-shope automaticky odoslaný vygenerovaný e-mail potvrdzujúci doručenie objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky tovaru.

 8. Potvrdením prijatej objednávky je samostatný e-mail s potvrdením objednávky, ktorý je kupujúcemu doručený po preverení dostupnosti objednaného tovaru.

 9. Súčasťou každej zásielky je priložený daňový doklad. V prípade, že Vám nebol daňový doklad spolu so zásielkou doručený, bezodkladne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

 

ČLÁNOK IV. - OBJEDNANIE TOVARU, UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávacom formulári.

 2. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje objednávka, ktorá obsahuje:

  1. identifikáciu kupujúceho t. j. Meno, Priezvisko, Ulica a číslo domu/ bytu, PSČ, Mesto, Krajina, E-mail a Telefón. V prípade objednávky na právnickú osobu sú povinnými náležitosťami názov právnickej osoby, sídlo, IČO, DIČ, v prípade platcov DPH aj DIČ DPH.

  2. názov tovaru napr. RCC 001 SK

  3. množstvo tovaru v ks,

  4. voľbu dopravy,

  5. spôsob platby,

  6. potvrdenie o oboznámení sa s ochranou osobných údajov (GDPR),

  7. potvrdenie o oboznámení sa s VOP.

 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 4. Predávajúci je v závislosti od charakteru tovaru (množstvo, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.) v individuálnych prípadoch oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie kupujúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať robí objednávku neplatnou.

 5. Predávajúci kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.

 6. Kupujúci môže uviesť do poznámky k objednávke svoje špecifické požiadavky, predávajúci im však nemusí vyhovieť.

 7. Za pravosť poskytnutých informácií zodpovedá kupujúci. Za poskytnutie chybných údajov pri platbe je rovnako zodpovedný kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za škodu a omeškanie dodania objednávky, ktoré je spôsobené poskytnutím nesprávnych / nepravdivých údajov pri objednávke. Kupujúci je povinný v prípade objavenia chyby v zadaných informáciách bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý tieto nezrovnalosti odstráni. Pokiaľ tieto zmeny kupujúci nevykoná do času odovzdania zásielky prepravcovi, zvýšené náklady na dopravu znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Táto skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy.

 

ČLÁNOK V. - DOPRAVA A PODMIENKY DODANIA

 1. Tovar je expedovaný v čo najkratšom čase podľa kapacít predávajúceho a dostupnosti tovaru.

 2. Tovar na sklade je odosielaný vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

 3. Ak je tovar na sklade, má uvedenú poznámku pri tovare „Na sklade“ bude objednávka kupujúceho zvyčajne odoslaná do 48 hodín od momentu doručenia potvrdenia objednávky, pričom odoslaním sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom zvolenej dopravy. Termín dodania tovaru kupujúcemu závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. O dostupnosti produktov bude kupujúci informovaný v potvrdzujúcom e-maile. Doba doručenia by nemala presiahnuť 21 pracovných dní.

 4. „Tovar na objednávku“ je atypickým typom produktu, kedy nevieme garantovať presný dátum doručenia. Termíny dodania sú len orientačné a závisia od výroby. Pri objednávke tovaru na "objednávku" kupujúci berie na vedomie, že dátum doručenia nie je pre predávajúceho záväzný.

 5. V prípade záujmu o aktuálne nedostupný tovar, prípadne aj tovar, ktorý nemá predávajúci v ponuke, je možné zaslať informačný mail (nie objednávku) na emailovú adresu predávajúceho, ktorý podľa svojich možností zistí možnosť dodania zvoleného tovaru.

 6. V prípade ak dôjde k predĺženiu lehôt na doručenie, predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty na doručenie, môže od zmluvy odstúpiť.

 7. V cene tovaru uvedenej na e-shope, nie sú započítané náklady na balné, dopravu a prepravu. Tieto sú vyrátané až v časti Doprava pri vyplnený objednávky. Tieto náklady sa k cene objednávky prirátajú až v sekcii Spôsob doručenia a platby, vychádzajúc z údajov zadaných v predchádzajúcej sekcii Adresa doručenia.

 8. Poštovné v rámci územia Slovenskej republiky a do krajín mimo územia Slovenskej republiky je účtované a hradí ho kupujúci, bez ohľadu na výšku objednávky, ak nie je uvedené inak, najmä v prípade akcií a zliav na dopravu podľa konkrétnych individuálnych podmienok platných v čase objednávky.

 9. Cena poštovného za tovar bude zákazníkovi vypočítaná pri objednávke v závislosti od voľby spôsobu dopravy alebo odberu tovaru.

 10. Objednaný tovar je možné doručiť na zvolenú adresu alebo vyzdvihnúť osobne na adrese Robotnícka 29, 036 01 Martin po vopred dohodnutom termíne a čase.

 11. Kupujúci bude na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári upovedomený, že jeho zásielka je pripravená na výdaj.

 12. V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho Výzvu na prevzatie zásielky. Na túto výzvu je kupujúci povinný odpovedať v lehote 3 kalendárnych dní, inak je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku a tovar ponúknuť na predaj.

 13. Zákazník je pri akomkoľvek spôsobe dopravy povinný počkať na oznámenie predávajúceho, že tovar je pripravený na prevzatie. V prípade doručenia na adresu bude zákazník kontaktovaný prepravnou spoločnosťou, prostredníctvom ktorej bude zásielka doručovaná. V prípade voľby platby na dobierku je kupujúci povinný uhradiť sumu objednávky pri prevzatí tovaru k rukám prepravcu.

 14. V prípade voľby prepravy kuriérskou spoločnosťou bude kupujúcemu deň pred doručením zásielky doručená sms správa a/ alebo e-mail o doručovaní zásielky. V deň doručenia bude kupujúcemu doručená sms správa s časovým rozpätím príchodu kuriéra.

 15. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 16. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s dopravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 17. V prípade ak kupujúci zistí akýkoľvek rozpor medzi dokladom o kúpe (faktúrou) a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho (telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou). Toto upozornenie je kupujúcim nutné vykonať v prípade, keď je zistený finančný rozdiel v prospech, ako aj v neprospech kupujúceho. V prípade zamlčania týchto informácií je kupujúci zodpovedný za vzniknutú škodu.

 18. Osobné údaje kupujúceho potrebné na dodanie tovaru budú poskytnuté dopravcovi – tretiemu subjektu výhradne za účelom dodania tovaru.

 

ČLÁNOK VII. - PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Za objednaný tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. Platba na dobierku - objednávka je hradená priamo pri jej doručení prepravcom. O možnosti platby – v hotovosti alebo kartou, Vás bude informovať priamo prepravca v rámci svojich možností.

  2. V hotovosti – platba pri prevzatí tovaru pri osobnom odbere na výdajnom mieste. Platba kartou na výdajnom mieste nie je možná. 

 2. V individuálnych prípadoch môže predávajúci požadovať preddavok za objednaný tovar, a to najmä, nie však výlučne, pri tovare na objednávku.

 

ČLÁNOK VIII. - ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch:

  1. v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru,

  2. ak z dôvodu vypredania alebo nedodania tovaru dodávateľom nedokáže predávajúci dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote určenej VOP,

  3. ak kupujúci v lehote 3 kalendárnych dní neodpovedal na Výzvu na prevzatie zásielky od odoslania výzvy na e-mailovú adresu kupujúceho,

  4. ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predávajúcim, vrátená.

 2. V prípadoch uvedených v odseku 1. tohto článku VOP môže predávajúci zrušiť len časť objednávky, pokiaľ je dodanie zvyšnej časti objednávky možné.

 

ČLÁNOK IX. - OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ ZA NEMOŽNOSŤ PLNENIA

 1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, a to najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, epidemiologická situácia, zmeny v legislatíve a iné.

 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku, sú zmluvné strany povinné si tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

ČLÁNOK X. - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM (SPOTREBITEĽOM)

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar musí byť vrátený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 3. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 odsek 4. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené rovnakým spôsobom, aký kupujúci (spotrebiteľ) použil pri svojej platbe, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 5. Kupujúci berie na vedomie, že vynaložené finančné náklady na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru (zaslanie listiny, poštovné na vrátenie zásielky), znáša spotrebiteľ / kupujúci.

 6. UPOZORNENIE! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar s objednanou personalizáciou).

 

ČLÁNOK XI. - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:

  1. vypredanie zásob,

  2. nedostupnosť tovaru,

  3. ak nastali zmeny, ktoré znemožnili predávajúcemu plniť zo zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, a to i pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať.

 2. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, ak zo strany kupujúceho nebola uhradená kúpna cena v primeranej lehote. Najmä v prípade platby na účet predávajúceho, predávajúci počká 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky e-mailom, ktorý obsahuje i pokyny k platbe. V prípade, ak nebude suma na účet predávajúceho v tomto časovom období pripísaná, predávajúci má nárok od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti bude zákazník upovedomený na emailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré bolo zadané pri objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadne už zaplatenú sumu v lehote do 7 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to vo forme platby, akou boli finančné prostriedky predtým na účet predávajúceho poukázané, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

ČLÁNOK XIII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023.

 2. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné vzťahy právnických osôb sa riadia zákonom platným v čase uzatvorenia zmluvy.

 3. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR.

 4. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho: Orgánom dozoru SOI pre Žilinský kraj je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

 5. V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.

 6. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odchylne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava.

 7. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení VOP.

 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

 

FRANCESCA CREATION, s.r.o.

bottom of page